اسکله تفریحی

 بزرگترین اسکله تفریحی درشمال کشور با طول بالغ بر 60 متر روی آب.