مدیریت هتل مروارید خزر

میثم سیفان

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

بنده در کمال ادب و تواضع و بدور از خود ستایی تنها به عشق خدمت و با توکل و سر نهادن بر آستان کبریایی جانان و تلاشی طاقت سوز کمر زرین خدمت بسته تا شاید عزیزان هم وطن و خسته از روزگار به دور از غوغای زندگی در اینجا بیاسایند دمی.

مدیرعامل – میثم سیفان